ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43.01
Аграрна політика і реформування

Повышение конкурентоспособности и социальной направленности агропромышленного производства на основе развития кластерных систем / Кропивко М.Ф. // Экономика АПК. - 2013. - № 3 - С. 3

Исследованы научные подходы к повышению конкурентоспособности, инновационной и социальной направленности агропромышленного производства на базе развития совместной деятельности в рамках кластерных форм регионального сотрудничества. Обоснованы типы и организационно – правовые формы крупнотоварных агропромышленных кластерных объединений, приведены организационные структуры (модели) кластерных систем при участии хозяйств населения, семейных ферм, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, предприятий оптовой торговли, учреждений аграрной науки и образования. Табл.: 1. Илл.: 7. Библиогр.: 9.
Ключевые слова: конкурентоспособность, агропромышленное производство, совместная деятельность, интеграция, кластерные системы

Список использованных источников

  1. Бородіна О.М. Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні / О.М. Бородіна, А.О. Гуторов // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 21-28.
  2. Данкевич А.Є. Організаційно-економічні засади розвитку агрохолдингів / А.Є. Данкевич // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 69-74.
  3. Досвід Бєлгородської області Російської Федерації по управлінню земельними ресурсами і розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва (2-ге вид.) (рос. мовою) / П.Т. Cаблук, Є.С. Савченко, М.Ф. Кропивко, О.В. Ходаківська. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 82 с.
  4. Ініціатива «Рідне село». Практичні кроки. Господарства населення та сільськогосподарська кооперація (Матеріали для обговорення) / Міністерство аграрної політики та продовольства України, 2012.
  5. Малік М.Й. Оцінка перспектив розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / М.Й. Малік, Р.Я. Корінець // Економіка АПК.– 2012. – № 7. – С. 3-8.
  6. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів; пер. з англ. А. Олійника, Р. Скільського. – К.: Основи, 1997. – 390 с.
  7. Сільське господарство України 2011: Стат. зб. / за ред. Н.С. Власенко. – К., 2012.
  8. Теоретические основы развития межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции/ И.И. Лукинов; Развитие специализации, межхоз. кооперирования и агропром. интеграции: Матер. респ. науч.- произв. конф., Киев, 12-14 мая 1976 г. – К.: Урожай, 1977.
  9. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій: моногр. / за ред. П.Т. Саблука і М.Ф. Кропивка – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 450.
Читать статью: 13_03_01.pdf