ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.13:338.43
Аграрна політика і реформування

Проблемы емкости внутреннего потребительского рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Украине в контексте покупательной способности населения / Шпичак А.М., Боднар О.В. // Экономика АПК. - 2013. - № 6 - С. 5

Проанализирован уровень покупательной способности населения Украины, на примере рынка зерна и картофеля выявлены характерные особенности и произведена оценка емкости внутреннего потребительского рынка Украины. Освещены причины, позитивные и негативные проявления существующих особенностей внутреннего рынка картофеля, а также предложены пути устранения последних. Определена потенциальная емкость внутреннего потребительского рынка продовольствия на основе рациональных норм потребления, а также при потреблении продовольствия населением в заведениях общественного питания на уровне стран Европы. Определен объем потенциальных инвестиций в АПК Украины за счет повышения покупательной способности населения, что ослабит остроту проблемы государственной поддержки за счет бюджета. Рассмотрена ситуация увеличения емкости внутреннего рынка продовольствия и добавленной стоимости в стране. Согласно разработанной методике предложено два варианта размера заработной платы в условиях потребления населением продуктов питания на уровне рациональных норм, а также с учетом расходов на питание вне дома на уровне стран Европы. Табл.: 4. Илл.: 2. Библиогр.: 11.
Ключевые слова: купівельна спроможність, ємність ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, ємність ринку зерна, ємність ринку картоплі, продуктивність праці, раціональні норми харчування, заклади громадського харчування, потенційні інвестиції, додана вартість, заробітна плата

Список использованных источников

 1. Ревенко А. Україна в світових координатах людського розвитку: тупцювання на місці / А. Ревенко // Дзеркало тижня. Україна. –2013. – № 11. – С. 7.
 2. Шпичак О.М. Економічні проблеми виробництва біопалива в контексті продовольчої безпеки України : міжнародна конференція, присвячена 110-річчю НАУ ["Біоресурси планети: соціальні, біологічні, продовольчі та енергетичні проблеми"], (Київ, 2008 р.) / О.М. Шпичак. – К. : [б.в.], 2008. – С. 92-97.
 3. Шпичак О.М. Економіко-організаційні проблеми якості сільськогосподарської продукції та продовольства / О. Шпичак // Економіка АПК. – 2010. – № 11 (193).– С. 51-59.
 4. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: практ. посіб. / [В.М. Алексійчук та ін.] ; за ред. П.Т. Саблука. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2000. – 556 с.
 5. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / [Пасхавер Б.Й., Шубравська О.В., Молдаван Л.В. та ін.]; за ред. Б.Й. Пасхавера. – К.: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2009. – 432 с.
 6. Споживчий ринок України: методологія дослідження та регулювання: моногр. ; за ред. Л.О. Лігоненко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 380 с.
 7. Гойчук О.І. Продовольча безпека / О. Гойчук. – Житомир : Полісся, 2004. – 348 с.
 8. Ушачев И.Г. Концептуальные основы обеспечения продовольственной безопасности России / И. Ушачев. – М.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2008. – 124 с.
 9. Тринько Р.І. Продовольча безпека країни: стан та перспективи зміцнення: моногр. / [Тринько Р. І. (кер. авт. кол.) та ін.]; Львів. держ. ун-т внутр. справ.– Л.: ЛьвДУВС, 2011. – 304 с.
 10. Кузнецова Л.В. Емкость рынка продуктов питания / Л. Кузнецова. – М.: Центр «Маркетинг», 2005. – 158 с.
 11. C. Clare Hinrichs. Regionalizing food security? Imperatives, intersections and contestations in a post-9/11 world / Hinrichs C. // Journal of Rural Studies. – № 29. – January 2013. – Р. 7–18.
 12. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р., № 656 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=656-2000-%EF
Читать статью: 13_06_01.pdf