ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 63: 314(477)
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Оценка состояния демографической ситуации на сельских территориях / Саблук А.И. // Экономика АПК. - 2015. - № 3 - С. 75

На основании проведенных исследований освещено авторскую оценку состояния демографической ситуации на сельских территориях. Рассмотрены направления дальнейшего развития сел и сельских территорий для повышения благосостояния крестьян, а именно, создание рабочих мест и обеспечение достойных условий проживания в сельской местности, повышение уровня оплаты работникам сельского хозяйства. Авторское предложение сводится к созданию женских центров, которые станут очагом решения проблем жизни женщины – крестьянки. Особое внимание уделено гендерной проблеме, условиям улучшения жизни сельских женщин. Табл.: 1. Библиогр.: 12.
Ключевые слова: гендерная диспропорция, миграция, сельское развитие, сельское население, демографическое состояние, самозанятость

Список использованных источников

 1. Лібанова Е. Ринок праці та соціальний захист / Е. Лібанова, О. Палій. – К.: Основи, 2004. – 492 c.
 2. Звіт „Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України” (загальна координація робіт, наук. ред. звіту – Лібанова Е.М.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua/monografii/2013 _ua_womens%20participation.pdf.
 3. Якуба К.І. Проблеми демографічного розвитку українського села : наук. доп. / К.І. Якуба, П.Т. Саблук. – К.: Інститут аграрної економіки, 2001. – 43 с.
 4. Якуба К.І. Жінки в трудовому потенціалі села: [монографія] / Якуба К.І. – К.: Аграрна наука, 1998. – 280 с.
 5. Юрчишин В. В. Сучасні аграрні перетворення в Україні / В.В. Юрчишин. – К.: ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2013. – 424 с.
 6. Булавка О.Г. Стан та проблеми соціального розвитку сільської поселенської мережі / О.Г. Булавка // Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент). Розд. VIIІ, підрозд. 8.1 – К.: ННЦ ІАЕ, 2012.
 7. Прокопа І. В. Заселеність сільських територій: деструктивні зміни і загрози / І. В. Прокопа, О. Л. Попова // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 1. – С. 63-84.
 8. Моргун Ф.Т. Плугом по... долях дітей / Ф.Т. Моргун. – Полтава : Полтавський літератор, 2003. – 125 с.
 9. Менжерес Г.М. Жіноче серце, сповнене любові. Зб. нарисів / Г.М. Менжерес. – К.: Просвіта, 520 с.
 10. Дієсперов В.С. Еволюція сільськогосподарських підприємств / В.С. Дієсперов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 290  с.
 11. Населення України за 2013 рік. Демографічний щорічник. – К.: Державна служба статистики, 2014. – 296 с.
 12. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року / [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, В.М. Заяць та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 50 с.
Читать статью: 15_03_75-78.pdf