ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.322:631.11
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Эффективность инвестиционного проекта создания и функционирования высокотехнологического сельскохозяйственного предприятия / Ильчук Н.М., Коновал И.А. // Экономика АПК. - 2015. - № 5 - С. 55

Исследования проводились в рамках разработки инвестиционного проекта создания высокотехнологичного сельскохозяйственного предприятия для производства и реализации продукции растениеводства. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств предприятия (5,263 млн долл. США) и за счет заемных средств (21,052 млн долл. США) под 5,0% годовых. При привлечении 20% объемов необходимых инвестиционных ресурсов под 5 % годовой ставки за пользование кредитом проект окупится через восемь лет с внутренней ставкой доходности 15,1% в год, а уровень рентабельности продаж по чистой прибыли составит 27,1%. Табл.: 6. Библиогр.: 6.
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, инвестиционная деятельность, производство, инвестиционный проект, структура капитала, эффективность

Список использованных источников

  1. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия /И.А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 720 с.
  2. Ібатуллін Ш.І. Імітаційне моделювання фінансових розрахунків бізнес-плану аграрного виробництва / Ш.І. Ібатуллін // Наук. вісн. Нац. аграрного у-ту / НАУ. – 2003. – Вип. 64. – С. 249-260.
  3. Інвестиційний розвиток сільського господарства Київської області / [Лупенко Ю. О., Кісіль М. І., Кожемякіна М. Ю. та ін.]; за ред. М. І. Кісіля. – К. : ННЦ ”ІАЕ“, 2012. – 86 с.
  4. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. /Т.В. Майорова. – К. :Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
  5. Прогнозування виробництва продукції рослинництва та його ресурсне забезпечення в Україні / С.М. Кваша, М.М. Ільчук, І.А. Коновал, М.М. Федюшко. – К. : ННЦ ”ІАЕ“, 2013. – 244 с.
  6. Статистичний збірник «Сільське господарство України» / [за ред. Н. С. Власенко]; Державна служба статистики України. – К. : Август Трейд, 2014. – 400 с.
  7. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року /Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, М.Й. Малік [та ін.]; НААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки»; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – [2-ге вид., переробл. і доповн.] – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 218 с.
Читать статью: 15_05_55-61.pdf