ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [636.034+631.147]:338.512
Економіка агропромислового виробництва

Органическое производство в племенном молочном скотоводстве Украины / Кругляк О.В. // Экономика АПК. - 2017. - № 5 - С. 33

Цель статьи - исследовать эффективность внедрения органического производства в молочном скотоводстве Украины. Исследования проводились на данных частного предприятия «Галекс-Агро» (Житомирская обл.), материалах наблюдений Государственной службы статистики Украины, Государственного реестра субъектов племенного дела в животноводстве в 2015 году с использованием экономических и статистических методов. Установлено, что, несмотря на высокие показатели производительности и здоровья животных в ЧП «Галекс-Агро» по сравнению с сельскохозяйственными предприятиями Житомирской области, в молочном скотоводстве хозяйству не удалось достичь окупаемости прироста живой массы крупного рогатого скота, эффективность производства молока находится на грани рентабельности. По результатам исследования обоснован вывод, что обеспечить эффективность внедрения органического производства в молочном скотоводстве возможно при условии выхода продукции отрасли на рынок с ценами закупки, достаточными для возмещения расходов и обеспечения нормы прибыли. Табл.: 6. Библиогр.: 17.
Ключевые слова: молочное скотоводство, эффективность, органическое производство, продуктивность, себестоимость, рентабельность

Список использованных источников

 1. Безус Р. М. Організаційно-економічні засади ефективного розвитку органічного агровиробництва : Монографія / Р. М. Безус. - Дніпропетровськ : ТОВ «ЛізуновПрес», 2014. - 380 с.
 2. Гайдуцький П. І. Екологізація суспільної свідомості та розвиток агросфери / П. І. Гайдуцький, О. В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2012. - № 11. - C. 15-21.
 3. Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві за 2015 рік / ДП «Головний науково-виробничий селекційно-інформаційний центр у тваринництві Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www / URL: http://animalbreedingcenter.org.ua/derjplemreestr - 10.02.2017 р. - Загол. з екрана.
 4. Збарський В. К. Раціональне землекористування - джерело добробуту людей (із досвіду Німеччини) / В. К. Збарський // Органічне виробництво і продовольча безпека. - Житомир : Вид-во «Полісся», 2015. - С. 19-23.
 5. Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду в регіонах України за 2015 рік : Статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. Відп. за вип. О. М. Прокопенко. - К., 2016. - 104 с.
 6. Зубець М. В. Розвиток і наукове забезпечення органічного землеробства в європейських країнах / М. В. Зубець, В. В. Медведєв, С. А. Балюк // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 10. - C. 5-8.
 7. Лупенко Ю. Формування попиту та пропозиції на ринку органічної продукції / Ю. Лупенко // Органічне виробництво і продовольча безпека. - Житомир : Вид-во «Полісся», 2013. - С. 3-9.
 8. Методичні рекомендації з ціноутворення на органічну продукцію / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Саблук П. Т. та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ ІАЕ, 2013. - 100 с.
 9. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2015 рік : Статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. Відп. за вип. О. М. Прокопенко. - К., 2016. - 48 с.
 10. Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами у 2015 році : Статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. Відп. за вип. О. М. Прокопенко. - К., 2016. - 109 с.
 11. Тваринництво України за 2015 рік : Статистичний збірник / Державна служба статистики України. Відп. за вип. О. М. Прокопенко. - К., 2016. - 211 с.
 12. Ющенко О. Розвиток органічного виробництва на Житомирщині: досвід ПП «Галекс-Агро» / О. Ющенко // Органічне виробництво і продовольча безпека. - Житомир : Вид-во «Полісся», 2013. - С. 18-20.
 13. Apparao D., Shadbolt N., Dijkstra E. Dairybase Analysis of Organic Dairy Farm Performance (2012) // http://www.organicpastoral.co.nz/site/organic/files/images/Dairybase.pdf.
 14. Grennan D., Grennan G. Teagasc Farm Walk (2015) https://www.teagasc.ie/media/website/publications /2015/369/pdf.
 15. Howlett B., Connolly L., Cowan C., Meehan H., Nielsen R. Conversion to Organic Farming (2002) // https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/farmingsectors/organicfarming/publications/Complete_Final_Compendium_Report.pdf.
 16. Kristiansen P., Taji A., Reganold J. Organic agriculture: a global perspective (2006) // http://base.dnsgb.com.ua/files/book/Agriculture/Organic-Agriculture/Organic-Agriculture.pdf.
 17. http://www.galeks-agro.com/.
Читать статью: e_apk_2017_5_7.pdf