ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.164:330.3(477)
Економіка агропромислового виробництва

Рейтинговая оценка регионального социально-экономического развития аграрного сектора экономики Украины: методика, расчеты / Месель-Веселяк В.Я., Грищенко Е.Ю. // Экономика АПК. - 2017. - № 11 - С. 11

Цель статьи - разработать методику мониторинга рейтинговой оценки социально-экономического развития аграрного сектора в регионах страны, определить показатели такой оценки и осуществить ее по отдельным показателям и общую по их комплексную. Во исполнение Закона Украины "Об основах государственной региональной политики" (5.02.2015 г.) Кабинет Министров Украины утвердил "Порядок мониторинга и оценки результативности реализации государственной региональной политики (21.10.2015 г.), который предусматривает: мониторинг социально-экономического развития регионов путем осуществление расчетов рейтинговой оценки (ранжирования) регионов по каждому направлению и расчета общей рейтинговой оценки в целом. Для сельского хозяйства авторами установлено, что социально-экономическое направление развития состоит из трех групп показателей, характеризующих уровень производства сельскохозяйственной продукции по тринадцати показателям, экономической эффективности сельского хозяйства - по шести и социального развития регионов - по четырнадцати показателям. По каждой группе показателей рассчитан рейтинг регионов Украины, а также комплексный по них рейтинг. Определены регионы с высоким и низким региональным социально-экономическим развитием аграрного сектора, что позволит управленческим структурам регионов с низким рейтингом сосредоточить внимание на реализации организационно-экономических мероприятий по выравниванию показателей аграрного развития и обеспечения их роста как в регионах, так и в целом в стране. Табл.: 4. Библиогр.: 19.
Ключевые слова: регионы Украины, региональное аграрное развитие, показатели аграрного регионального развития - производственные, экономические и социальные

Список использованных источников

 1. Аграрний сектор економіки України : (стан і перспективи розвитку) / М. В. Присяжнюк, М. В. Зубець, П. Т. Саблук, О. Ю. Грищенко [та ін.] ; ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М. М. Федорова. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2011. - 1008 с.
 2. Гладкий Ю. Н. Основы региональной политики: учебник. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2008. - 227 с.
 3. Державна регіональна політика в Україні: особливості та стратегічні пріоритети: монографія / за ред. З. С. Варналія. - К. : НІСД, 2007. - 820 с.
 4. Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі XX-XXI століть: нові пріоритети. / М. І. Долішній. - К. : Наукова думка, 2006. - 511 с.
 5. Закон України „Про державні цільові програми” (18.03.2004 р. № 1621- IV). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1621-15.
 6. Закон України „Про засади державної регіональної політики” (5.02. 2015 р. № 156-VIII) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19.
 7. Закон України „Про стимулювання розвитку регіонів” (8.09.2005 р. № 2850-IV) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2850-15.
 8. Індексний метод в оцінці рівня блогоустрою сільських територій / Залізко В.Д. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 64.
 9. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, статистична звітність форма № 50-сг. Стат. збірник / Державна служба статистики України. К., 2015.
 10. Месель-Веселяк В. Я. Поголів’я і виробництво продукції тваринництва в Україні / В. Я. Месель-Веселяк, О. Ю. Грищенко. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2013. - 142 с.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (6.08.2014 р № 385). [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики (21.10.2015 р. №856) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-п.
 13. Поповкін В. А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. / В. А. Поповкін - К. : Наукова думка, 2003. - 261 с.
 14. Регіональна економічна політика Європейського Союзу: досвід для України: монографія / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Г. Л. Кладова, О. О. Нечай, О. П. Сарнацький. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. - 192 с.
 15. Рейтинги регіонального виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах України (методичні підходи) / О. Ю. Грищенко // Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи: зб. наук. праць за матеріалами II Міжнар. наук.-практ. конф., Секція 2. Економіка та управління підприємствами і галузями агропродовольчого комплексу, 11 листоп. 2014 р. / Інститут продовольчих ресурсів НААН України. - К. : ННЦ „ІАЕ”. - 2014. - С. 80-83.
 16. Рослинництво : Стат. збірник / Державна служба статистики України. К., 2015.
 17. Тваринництво : Стат. збірник / Державна служба статистики України. К., 2015.
 18. Указ Президента України „Про Концепцію державної регіональної політики” (25.05.2001 р. № 341/2001). [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/341/2001.
 19. Федулова Л. І. Проблемність регіонів: особливості регіональної політики в умовах нової економіки / Л. І. Федулова // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 31-42.
Читать статью: eapk_2017_11_p_11_17.pdf