ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.837.631.11
Економіка агропромислового виробництва

Тенденции и перспективы развития индивидуальных крестьянских хозяйств / Малик Н.И., Шпикуляк А.Г. // Экономика АПК. - 2018. - № 1 - С. 11

Цель статьи - рассмотрение существующих проблем и перспектив развития индивидуальных крестьянских хозяйств с учетом формирования семейных ферм и расширения предпринимательской деятельности в условиях формирования среднего класса среди сельского населения. Методика исследования - диалектический метод познания для анализа научных трудов ученых относительно проблематики развития индивидуальных крестьянских хозяйств в Украине, а также относительно зарубежного опыта; метод эмпирического исследования текущего состояния и развития объекта исследования. Результаты исследования. Определены теоретико-методологические основы и особенности развития индивидуальных крестьянских хозяйств в аграрном секторе экономики Украины и перспективы их институционализации в организованную систему рынка путем преобразования в семейные фермы; дана оценка состоянию «индивидуального» сектора аграрной экономики с определением его ресурсного потенциала, а также анализом результатов хозяйствования. Элементы научной новизны. Обоснование теоретических положений относительно определения роли и места индивидуальных крестьянских хозяйств в аграрном секторе, а также очерчены перспективы, критерии, элементы механизма их формализированного позиционирования на рынке в качестве семейных фермерских хозяйств. Практическая значимость. Рассмотренные теоретико-методические положения составляют методологическую базу разработки методических подходов для подготовки программных документов и осуществления политики регулирования предпринимательской деятельности в сегменте аграрного микропредпринимательства. Табл.: 3. Илл.: 1. Библиогр.: 25.
Ключевые слова: хозяйства населения, личные крестьянские хозяйства, предпринимательство, предприятие, трансформация

Список использованных источников

 1. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа в Україні / П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко та ін. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 424 с.
 2. Дієсперов В. С. Селянські території як об’єкт організації економічної діяльності / В. С. Дієсперов // Економіка АПК. - 2014. - № 5. - С. 56-64.
 3. Малік М. Й. Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств / М. Й. Малік, В. М. Заяць // Економіка АПК. - 2013. - № 5. - С. 87-95.
 4. Програма розвитку особистих селянських господарств в Україні на період до 2020 року (проект): за ред. Ю.О. Лупенка, М. Й. Маліка. - К.: ННЦ „ІАЕ”, 2013. - 28 с.
 5. Статистичний збірник „Сільське господарство України” за 2016 рік / Державна служба статистики України. - К., 2017. - 372 с.
 6. Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2012 році / Державна служба статистики України. - К., 2012. - 82 с.
 7. Закон України „Про особисте селянське господарство” від 15 травня 2003 року №742-ІV [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-15.
 8. Онищенко О. М. Господарства населення: продуктивність, ефективність, перспективи / О. М. Онищенко. - К.: Ін-т економіки НАНУ, 2003. - 100 с.
 9. Шульський М. Г. Особисті господарства населення: стан, можливості, перспективи: моногр. / М. Г. Шульський. - Львів: Край, 2003. - 280 с.
 10. Павлов О. І. Сільський розвиток в Україні: теорія, практика, політика, управління: моногр. / О. І. Павлов. - Одеса: Астропринт, 2008. - 208 с.
 11. Прокопа І. В. Сільські території в Україні: дослідження і регулювання розвитку / І. В. Прокопа // Економіка України. - 2007 - № 6. - С. 50-56.
 12. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : моногр.: за ред. М. Й. Маліка / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, В. М. Заяць та ін. - К.: ННЦ „ІАЕ”, 2016. - 432 с.
 13. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність: монографія / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.]; за ред. О. Г. Шпикуляка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. - 204 с.
 14. Юрчишин В. В. Сучасні аграрні перетворення в Україні / В. В. Юрчишин // НАН України, ДУ „ Інститут економіки і прогнозування НАНУ” - К., 2013. - 424 с.
 15. Бородіна О. М. Державна підтримка сільського господарства: концепція, механізм, ефективність / О. М. Бородіна [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19803.
 16. Туган-Барановський М. Політична економія / М. Туган-Барановський. - К.: Наук. думка, 1984. - С. 186.
 17. Яворська Т. І. Трансформація особистих селянських господарств у підприємницькі структури / Т. І. Яворська, І. Б. Франчук // Зб. наук. праць Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту (економічні науки), 2014. - С. 48-51.
 18. Губені Ю. Е. Розвиток особистих селянських господарств в умовах інституціональних змін / Ю. Е. Губені, Ю. О. Коверко, П. О. Осіщук // Економіка України. - 2017. - № 3. - С. 59-67.
 19. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про фермерське господарство” щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств”. Закон України від 31.03.2016 р. № 1067-VIII. [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1067-19.
 20. Розвиток селянських господарств в умовах трансформацій аграрного сектору економіки / [М. Й. Малік. М. М. Кропивко, В. А. Мамчур та ін.]; за ред. М. Й. Маліка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2017. - 84 с.
 21. Рябоконь В. П. Розвиток сільських домогосподарств в умовах трансформації аграрного сектору економіки / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. - 2013. - № 9. - С. 12-19.
 22. Месель-Веселяк В. Я. Розвиток особистих селянських господарств в Україні / Месель-Веселяк В. Я. // Економіка АПК. - 2005. - № 2. - С. 7-15.
 23. Шпичак О. М. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами - витрати, ціни, ефективність: моногр. / О. М. Шпичак, І. В. Свиноус - К.: ННЦ ІАЕ, 2008. - 300 с.
 24. Булавка Л. В. Зарубіжний досвід ведення особистих селянських господарств. можливість і доцільність застосування його в Україні / Л. В. Булавка // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 10. - С. 79-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_10_21.
 25. Малік М. Й. Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк, О. Ю. Лузан // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 86-93.
Читать статью: eapk_2018_01_p_11_19.pdf