ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.26.015: 64.012.458
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Особенности стратегического планирования развития сельской территориальной общины / Саблук П.Т., Кропивко М.М. // Экономика АПК. - 2018. - № 3 - С. 5

Цель статьи - научное обоснование индекса развития сельской территориальной общины как основы стратегического планирования на местном уровне управления. Методика исследования. Методологической и теоретической основой статьи являются современное труды отечественных и зарубежных ученых, а также результаты собственных исследований. В процессе исследования использованы методы и приемы: монографический, абстрактно-логический, статистико-экономический, индексный, системно-структурного анализа и синтеза. Результаты исследования. Исследования большинства ученых-экономистов по оценке развития социальной инфраструктуры и уровня жизни населения концентрируются на «традиционных» путях решения проблемы сохранения сельских территорий и сельских населенных пунктов, а современные методики оценивания возможно использовать только для анализа макроэкономической среды. Виявлено, что эти методики не учитывают специфических особенностей функционирования сельских домохозяйств, их роли в обеспечении экономического кругооборота, а также влияния на окружающую среду. Элементы научной новизны. Разработаны методологические подходы к оценке современного состояния развития сельской территориальной общины путем применения обобщающего показателя, характеризующего внутреннюю и внешнюю среду функционирования сельских домохозяйств. Практическая значимость. Предложен современный инструментарий, применение которого дает возможность на местном уровне управления разрабатывать и обосновывать стратегические планы и программы развития сельских территориальных общин. Табл.: 2. Илл.: 2. Библиогр.: 24.
Ключевые слова: сельские территориальные общины, домохозяйства населения, индекс развития, стратегия, долгосрочный план действий

Список использованных источников

 1. Данилишин Б. М. Соціальні пріоритети економічного розвитку. Економіка. Управління. Інновації. 2009. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2009_1_7.
 2. Збарський В. К., Липов’як-Мелкозьорова А. І. Особисті селянські господарства - основа формування малого підприємництва на селі : наук. доп.; за ред. проф. В. К. Збарського. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 106 с.
 3. Красномовець В. А. Сучасний стан та основні напрями підвищення рівня життя населення. Фінансовий простір. Міжнародний науково-практичний журнал. 2014. № 4 (16). С. 107-115.
 4. Кропивко М. М. Аналіз та практичне впровадження досвіду країн з ринковою економікою по формуванню довгострокової програми розвитку агропромислового комплексу України. Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2008 [7]. № 1. С. 27-31.
 5. Кропивко М. М. Роль господарств населення у забезпеченні потреб людини. Економіка АПК. 2016. № 4. С. 38-45.
 6. Лісовий А. В., Залізко В. Д. Теоретико-методологічні аспекти вибору інновативно-інноваційного шляху соціально-економічного розвитку сільських територій. Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). 2013. № 2. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpifyua_2013_2_5.
 7. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки (колективна монографія) / [Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, І. О. Курило та ін.] ; за ред. Е. М. Лібанової. Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. 320 с.
 8. Месель-Веселяк В.Я. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави. Економіка АПК. 2005. № 3. С. 68.
 9. Методика вимірювання регіонального людського розвитку / [Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, І. О. Курило та ін.] ; за ред. Е. М. Лібанової. Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, 2012. 50 с.
 10. Орлатий М. К. Методологічні підходи щодо соціально-інфраструктурного потенціалу територіальних громад села. Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні науки. 2015. № 27. С. 125-132.
 11. Павлов О. І. Сільський розвиток в Україні: теорія, практика, політика, управління : монографія. Одеса : Астропринт, 2008. 208 с.
 12. Пропозиції щодо методичних підходів з вивчення організаційно-структурного становлення сільських територій та їх збалансованого розвитку : науково-практичне видання / А. П. Сава, М. К. Пархомець, Б. О. Сидорчук та ін. Тернопіль : ТДСГДС ІКСГП НААН, 2017. 39 с.
 13. Розвиток селянських господарств в умовах трансформацій аграрного сектору економіки : наукове видання / [М. Й. Малік, М. М. Кропивко, В. А. Мамчур та ін.] ; за ред. М. Й. Маліка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 84 с.
 14. Рябоконь В. П. Проблеми формування соціально-економічних умов розвитку українського села. Економіка АПК. 2015. № 9. С. 68.
 15. Теорія, політика та практика людського розвитку / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НАНУ О. М. Бородіної та д-ра екон. наук, чл.-кор. УААН І. В. Прокопи. Київ : НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув., 2010. 384 с.
 16. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / [Саблук П. Т., Кропивко М. Ф., Булавка О. Г. та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 452 с.
 17. Шпичак О. М., Свиноус І. В. Реалізація продукції особистим селянським господарством - витрати, ціни, ефективність : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2008. 300 с.
 18. Юрчишин В. В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектора економіки. Економіка АПК. 2005. № 3. С. 3-10.
 19. Country Rankings. 2016 Index of Economic Freedom. URL : www.heritage.org/index/ranking.
 20. Sikora Tomasz. Strategia rozwoju obszarów wiejskich. Polska - Ukraina. Stare Pole, 2006.
 21. Socio-economic development strategy for the Malbork district 2002-2012. Malbork. October, 2002.
 22. The Global Competitiveness Report 2015-2016. K. Schwab (Ed.). World Economic Forum. www3. weforum.org. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global CompetitivenessReport_2015-2016.pdf [in English].
 23. Zintegrovana strategia rozwoju obszarow wiejskich kanalu Elblaskiego. Elblag - Ostroda - Ilawa, 2006.
 24. Zintegrovana strategia rozwoju obszarow wiejskich powiatu Kwidzynskiego. Kwidzyn - Warszawa, 2006.
Читать статью: eapk_2018_03_p_5_13.pdf