ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 637.13:330.3
Економіка агропромислового виробництва

Тенденции и особенности развития молокопродуктового подкомплекса Украины / Петриченко А.А. // Экономика АПК. - 2018. - № 4 - С. 42

Цель статьи - проанализировать динамику объемов производства молокосырья и её тенденции, обосновать особенности, обозначить проблемы и перспективы развития молокопродуктов подкомплекса. Методика исследования. Метод моделирования современного молокопродуктового подкомплекса, графический метод динамических изменений для установления тенденций и особенностей развития сырьевой базы, метод анализа ситуаций для определения зависимости доходности молока от основных факторов влияния. Результаты исследования. Установлено составляющие молокопродуктов подкормплекса. Обоснована эффективность кормообеспечения его сырьевой отрасли. Определены основные исторические этапы в производстве молока в сельском хозяйстве в целом и в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения, а также проблемы и возможности современного развития молочной отрасли. Рассмотрено влияние факторов на доходность молока и структуру себестоимости молокопродукции. Элементы научной новизны. Включение логистики в инфраструктуру молокопродуктового подкомплекса, определения перспектив развития его сырьевой базы и направлений повышения эффективности молочной отрасли. Практическая значимость. Выявлены современные проблемы и возможности перспективного развития, основанные на закупочных ценах, масштабе производства, продуктивности животных и себестоимости продукции должны способствовать решению проблем повышению эффективности функционирования молокопродуктового подкомплекса. Табл .: 2. Илл .: 3. Библиогр .: 20.
Ключевые слова: молокопродуктовый подкомплекс, кормообеспечение, молочное животноводство, динамика развития, продуктивность, прибыльность, себестоимость

Список использованных источников

 1. Божидарнік Т. Стратегічні пріоритети розвитку молокопродуктового підкомплексу регіону. Економіст. 2013. № 10. С. 50-52.
 2. Горбань Ю. Знайомтесь: зміни від молочної революції, які відклали на липень. Укрінформ. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2381237-znajomtes-zmini-vid-molocnoi-revolucii-aku-vidklali-na-lipen.html (дата звернення: 20.02.2018).
 3. Жупінас О. Третя сила: становлення кооперації виробників молока в Україні. Молоко і ферма. 2017. № 4 (41). URL : http://milkua.info/uk/post/treta-sila-stanovlenna-kooperacii-virobnikiv-moloka-v-ukraini (дата звернення: 21.02.2018).
 4. Загородній А. Застосування інокулянтів при консервуванні кукурудзяного силосу. Тваринництво Ветеринарія. 2017. № 4. С. 50-51.
 5. Капась О. М. Актуальні проблеми розвитку молокопродуктового підкомплексу України. Економіка АПК. 2013. № 9. С. 92-97.
 6. Клочко В. М. Стан та шляхи підвищення економічної ефективності молокопродуктового підкомплексу АПК України. Ефективна економіка. 2013. № 6. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?n=6&y=2013 (дата звернення: 19.02.2018).
 7. Костенко В. Про чинники, що впливають на поїдання кормів загальнозмішаних раціонів і конверсію цього корму в молоко. The Ukrainian Farmer. 2015. № 10. URL : http://www.agrotimes.net/journals/article/upravlinnya-godivleyu (дата звернення: 20.02.2018).
 8. Крюкова Л. Господарювання як мистецтво. Тваринництво Ветеринарія. 2017. № 5. С. 12-15.
 9. Лавренюк Г. З якими ризиками стикались виробники молока та чому навчились протягом року? Agravery. URL : http://agravery.com/uk/posts/author/show?slug=z-akimi-rizikami-stikalis-virobniki-moloka-ta-comu-navcilis-protagom-roku (дата звернення: : 21.02.2018).
 10. Молочний бізнес-2017. Інфагро. URL : http://infagro.com.ua/ua/molochniy-biznes-2017/ (дата звернення: 20.02.2018).
 11. Музиченко Я. Аграрний 2017-й: рік росту молочної галузі. Agravery. URL : http://milkua.info/uk/post/agrarnij-2017-j-rik-rostu-molocnoi-galuzi (дата звернення: 19.02.2018).
 12. Перший індекс умовної прибутковості виробництва молока комерційними господарствами в Україні - ФАО. Східноєвропейський молочний конгрес. URL : http://dairycongress.org/ news/2017/ukr/article_282 (дата звернення: 21.02.2018)
 13. Петриченко О. А. Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України. Економіка АПК. 2018. № 3. С. 31-37.
 14. Пономарьова М. С. Стан розвитку підприємництва в молокопродуктовому секторі України. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. № 1. С. 29-32.
 15. Россоха В. В. Ретроспектива формування виробничих комплексів в Україні: управлінський підхід. АгроІнКом. 2011. № 10-12. С. 100-108.
 16. Сергієнко Д. Молочна математика. Молоко і ферма. 2017. № 4 (41). URL : http://milkua.info/uk/post/molocna-matematika (дата звернення: 19.02.2018).
 17. Сичов М. Як професійно розрахувати раціон для молочного стада? Тваринництво. Ветеринарія. 2017. № 5. С. 46-49.
 18. Слатвінська Л. А. Інвестиційні орієнтири системоутворення у державному регулюванні розвитку молокопродуктового підкомплексу. Економіка АПК. 2014. № 3. С. 50-54.
 19. Український Молочний Індекс - підсумки 2016-го року та прогнози 2017. MilkUA.info. URL : http://milkua.info/ uk/post/ukrainskij-molocnij-indeks-pidsumki-2016-go-roku-ta-prognozi-2017 (дата звернення: 20.02.2018).
 20. Якість молока, зданого на переробку, покращується - АВМ. Agravery. URL : http://avm-ua.org/uk/post/akist-moloka-zdanogo-na-pererobku-pokrasuetsa?milkua=1 (дата звернення: 21.02.2018).
Читать статью: eapk_2018_4_p_42_50.pdf