ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.3:6631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905049
Аграрний менеджмент і підприємництво

Развитие семейных фермерских хозяйств региона / Спасский Г.В. // Экономика АПК. - 2019. - № 5 - С. 49

Цель статьи – выяснить состояние фермерских хозяйств в Закарпатской области Украины для доказательства их ведущей роли в сельскохозяйственном производстве. Определить направления становления и развития семейных фермерских хозяйств. Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы: абстрактно-логический (при определении сущности, обобщении показателей деятельности фермерских хозяйств Закарпатья); монографический (при изучении финансовых показателей деятельности фермерских хозяйств); статистически-экономический (при определении эффективности использования ресурсов); сравнительного анализа (в процессе анализа производственной деятельности). Результаты исследования. Обоснована роль фермерских хозяйств в развитии сельских территорий на совремённом этапе евроинтеграционных процессов. Исследованы теоретические основы понятия «фермерские хозяйства», «семейные фермерские хозяйства». Намечены перспективы становления украинских семейных фермерских хозяйств. Предложена модель развития семейного фермерского хозяйства. Элементы научной новизны. Впервые рассмотрено формирование семейных фермерских хозяйств Закарпатской области. Предложен ряд мероприятий для развития сбалансированной модели семейных фермерских хозяйств, в частности меры государственной поддержки семейных фермерских хозяйств региона. Практическая значимость. Предложен ряд мероприятий для развития сбалансированной модели семейного фермерского хозяйства как физического лица. Проведен финансовый анализ роботы фермерских хозяйств региона. Установлено, что на практике фермерские хозяйства в условиях евроинтеграции получили качественно новое содержание, являются основой развития сельских территорий и роста благосостояния сельского населения. Табл.: 5. Библиогр.: 22.
Ключевые слова: фермерское хозяйство, анализ хозяйственной деятельности, семейные фермерские хозяйства, прибыльность, предпринимательская деятельность

Список использованных источников

 1. Азізова К. Е. Пільги в системі податкового регулювання розвитку аграрного сектору економіки України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2010. Вип. 154, Ч. 3. С. 19–26.
 2. Балян А. В., Спаський Г. В. Виробництво сільськогосподарської продукції в селянських (фермерських) господарствах області. Економіка АПК. 1999. № 9. С. 29-35.
 3. Бодак Г. І. Зарубіжний досвід розвитку сільськогосподарського виробництва. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2012. Вип. 22.6. С.164–169.
 4. Будзяк В. М. Сільськогосподарське землекористування (економіко-екологічні та управлінські аспекти) : монографія. Київ : Оріон, 2006. 386 с.
 5. Бутков І. М. Щодо визначення поняття «правовий статус фізичної особи – підприємця» Форум права. 2013. № 3. С.70–76. URL : irbis-nbuv.gov.ua/ ... /cgiirbis_64.exe?
 6. Економічна енциклопедія: [у 3-х т.]; Т.2 / за ред. С. В. Мочерного. Київ : ВЦ «Академія», 2001. 848 с.
 7. Ковалів О. І. Науково обгрунтовані за розміром і структурою землеволодіння та землекористування – основа розвитку сільських територій. Землеустрій і кадастр. 2013. № 2. С. 18-24.
 8. Лановий В. В. Держава без землі не існує. Землевпорядний вісник. 2012. № 12. С. 4-8.
 9. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств : Закон України № 2497 – VIII від 10.07.2018 Відомості Верховної Ради України 2018. № 37. Ст. 276 С. 2.
 10. Про фермерське господарство : Закон України від 19.06.2003. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/973-15.
 11. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін. ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 12. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю.О. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 13. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення : наук. доп. / Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, О. Г. Шпикуляк та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 14. Сільське господарство України за 2018 р. Статистичний збірник України. Київ : Держстат України, 2019. 392 с.
 15. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 21. Ст. 175. С. 1.
 16. Спаський Г. В. Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств Закарпаття. Економіка АПК. 2017. № 3. C. 50-58.
 17. Статистичний щорічник Закарпатської області за 2018 рік. Ужгород : Головне управління статистики у Закарпатській області, 2019. 558 с.
 18. Статус фізичної особи – підприємця: проблеми застосування законодавства : Роз’яснення Міністерства юстиції України від 14.01.2011. Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації. 21.02.2011. № 8. С. 56.
 19. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 20. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. С. 356.
 21. Шпикуляк О. Г., Mалік М. Й., Мамчур В. А. Інституціональна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні. Економіка АПК. 2018. № 10. С. 71-85.
 22. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й., Мамчур В. А. Перспективи і тенденції інституціоналізації сімейних фермерських господарств у механізмі ринку. Економіка АПК. 2018. № 12. С. 58-68.
Читать статью: eapk_2019_5_p_49_59.pdf